Great Generals and Daimyo

Great Generals and Daimyo
Click To Enlarge
  • Item #: SM03

12 Named Generals and Horses: Takeda, Shingen/Uesugi, Kenshin/Imagawa, Yoshimoto/Oda, Nobunaga/Tokugawa, Ieyasu/Date, Masamune/Shimazu, Yoshihiro/Ii, Naomasa/Ishida, Mitsunari/Hojo, Ujiyasu/Kato, Kiyomasa/Toyotomi, Hideyoshi

  * Marked fields are required.
Qty*
Price $20.00